Formalitzat l'acord marc d'equipament audiovisual

Formalitzat l’acord marc d’equipament audiovisual

S’ha formalitzat l’acord marc per homologar les empreses que proveiran el subministrament d’equipament audiovisual i la prestació dels serveis associats a determinats equips o esdeveniments a les entitats membres del CSUC i a les entitats adherides al grup de compra, format per la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdL, la UdG, la URV, la UOC i la UVic-UCC.

D’aquest acord marc també se’n poden beneficiar els centres de recerca que formin part de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) i els centres adscrits a les universitats públiques. Si esteu interessats en adquirir l’equipament mitjançant aquest acord marc o voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb leonor.gonzalez@csuc.cat.

L’acord marc ha estat organitzat en dos lots. Amb una vigència de 2 anys i amb possibilitat de pròrroga per 1 o 2 anys més, s’ha homologat per al Lot 1, corresponent al subministrament d’equips d’aules (que inclou videoprojectors, pantalles, monitors i equips de megafonia i àudio-fonia), a les següents empreses: NRD Multimedia, Tecknoservice, ID Grup, VITEL i Comercial de Entécnica. Per al Lot 2, referent al subministrament d’equipament divers d’enregistrament i gravació, les empreses homologades han estat: Vitel i NRD Multimedia.

La contractació de l’equipament audiovisual i dels serveis associats el duran a terme directament les pròpies universitats i centres mitjançant la licitació dels corresponents contractes derivats.

Un model integrat

Amb la formalització d’aquest acord marc es posa en marxa un nou model que consisteix en l’estandardització de l’equipament audiovisual (videoprojectors, pantalles, monitors, altaveus, amplificadors, micròfons, etc.) que requereixen les universitats i institucions participants, així com l’homogeneïtzació dels serveis associats de subministrament, instal·lació, connexió i configuració de xarxa amb comprovació d’operativitat, retirada d’equips, garantia, manteniment preventiu i correctiu fora de garantia, formació i accions de suport puntual; tot amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi significatiu.

D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar les prestacions dels equips audiovisuals, alhora que es manté i millora la qualitat d’aquests equips i dels serveis associats, amb dues modalitats de subministrament d’aquests equips: la compra i el rènting.

Comparteix