El CSUC acull un curs sobre Python per a científics

El CSUC acull un curs sobre Python per a científics

python_logoDel 19 al 23 de març ha tingut lloc al CSUC un curs de formació sobre el llenguatge de programació Python que ha anat a càrrec de Ramon Crehuet, investigador del CSIC.

El curs, que ha comptat amb quinzena assistents, ha tingut per objectiu mostrar la sintaxi bàsica d’aquest llenguatge de programació, els condicionals, bucles i les seves estructures característiques (llistes, tuples, diccionaris…). A més, s’ha realitzat un condicionament a l’entorn i a les eines necessàries per fer servir Python.

La formació també ha dedicat una bona part del seu temps a mostrar les seves principals llibreries científiques: numpy i scypy per a matemàtiques, cclib per al tractament de fitxers científics i matplotlib per mostrar resultats per pantalla. Per finalitzar, el curs ha aportat informació sobre recursos electrònics sobre Python.

Python és un llenguatge de programació que proporciona eines per poder automatitzar i fer més eficient la tasca científica, extreure les dades, ordenar-les, modificar-les i visualitzar-les.

Comparteix