La memòria d’activitats del 2017, en resum

La memòria d’activitats del 2017, en resum

A finals de 2017 s’ha adjudicat a Atos IT Solutions and Services Iberia el subministrament, implantació i posada en marxa d’un sistema de supercomputació. L’import global del con­tracte ha estat d’1.190.000 € (IVA exclòs), finançat al 50% per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

El nou maquinari està format per dos sistemes Bull; un clúster Sequana X550, un sistema heterogeni de memòria distribuïda amb un rendiment punta (Rpunta) de 283,66 Tflop/s, i un Sequana X800, una màquina de memòria compartida amb un Rpunta de 33,2 Tflop/s, i que proporciona un entorn de treball flexible i competitiu per a moltes aplicacions. Aquests sistemes substituiran l’Altix UV 1000 (pirineus), en operació des de l’any 2010, i el clúster de càlcul Bull NovaScale (prades), en funcionament des del 2009.

Durant l’any, 280 investigadors de 52 projectes de recerca han usat 8.434.632, un 7,5% menys que les consumides el 2016, a conseqüència del retard en la renovació de l’equipament de càlcul, que estarà disponible al maig de 2018, un cop s’hagi instal·lat i acceptat.

En comunicacions, s’han renovat els equips troncals de l’Anella Científica, multiplicant per cinc la capacitat d’encaminament i per 15 la de commutació de cada targeta. D’aquesta manera, es disposa d’una gran capacitat de creixement en ports de 10, 40 i 100 Gbps.

L’Anella Científica ha comptat amb 81 institucions connectades i un tràfic de 73 petaby­tes (PB). La capacitat agregada per tràfic regular ha estat de 109 Gbps i de 51 Gbps per als pro­jec­tes especials.

S’ha posat en marxa un servei de mitigació d’atacs de Denegació de Servei Distribuïts (DDoS), una plataforma comuna que funciona de forma ininterrompuda per detectar i mitigar aquest tipus d’atacs.

Dels serveis de comunicacions destaca el servei de mobilitat segura Eduroam, que ha tingut 30 participants, un de nou, i més de 50 milions d’autenticacions, un 29% més que el 2016, fet que demostra com aquest servei mundial segueix creixent de manera activa.

El Punt Neutre d’Internet de Catalunya, CATNIX, ha experimentat un creixement destacable tant en tràfic (que ha passat de 19,94 PB a 41,40 PB) com en nombre d’institucions, amb 35 entitats connectades a la fi del 2017, cinc de noves (Google, Akamai, Eurona, Andorra Tele­com i Itconic).

Precisament per absorbir la creixent demanda de tràfic, així com incrementar l’escalabilitat dels serveis, s’ha posat en funcionament un nou encaminador de serveis. Quant als serveis addicionals del CATNIX, s’ha posat en marxa un nou node M-Lab, que inclou eines per provar la connexió, la qualitat i la neutralitat de la xarxa, i s’ha renovat el test de velocitat.

En l’àmbit dels serveis bibliotecaris s’ha implementat el programari de gestió de biblioteques Sierra a les 10 universitats del Consorci i s’han migrat tots els servidors al núvol. També s’ha treballat en la implementació d’una eina de descoberta per a cada institució.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), que s’ha migrat al nou sistema Sierra i al núvol d’Innovative, s’ha incrementat en 126.860 títols, un 2,3% més, i ha arribat a 5.543.575 títols.

D’altra banda, a la Biblioteca Digital de Catalunya s’han descarregat 5.107.332 articles de revistes electròniques i s’ha continuat treballant amb els consorcis espanyols per tal d’obtenir acords marc avantatjosos, com ara un acord trianual per a la renovació de les revistes de l’editorial SpringerNature, que beneficiarà també la renovació de la revista Nature. El 2017 s’ha decidit una nova distribució de costos entre les universitats consorciades participants per donar estabilitat a la contractació dels recursos i establir una fórmula de distribució dels costos acceptable per tots els consorciats.

S’ha creat una nova àrea per col·laborar amb les universitats i centres de recerca per afavorir la Ciència Oberta. Aquesta àrea continua les activitats de repositoris cooperatius i d’accés obert desenvolupades per l’Àrea de Biblioteques, Informació i Docu­men­tació i del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). Precisament s’ha presentat el PRC, que ha aplegat l’activitat investigadora de 13 institucions, 382 departaments, instituts i àrees, 10.089 investigadors, 31.244 projectes i 1.489 grups de recerca, 476.870 publicacions i 27.620 tesis.

També s’ha consolidat el servei de suport a la gestió de dades de recerca per atendre deman­des i assessorar els investigadors sobre com elaborar plans de gestió de dades i on dipo­sitar-les. Des de l’inici del servei el 2016, s’han registrat 142 usuaris a l’eina Research Data Management Plan que han elaborat 43 plans de gestió de dades.

Quant a repositoris cooperatius, ha continuat creixent el nombre de tesis doctorals al de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) amb 28.528 tesis incorporades, un 13,5% més; i també de documents de recerca al Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), amb 128.449 documents, un 11% més. RACO, amb més de 480 revistes en accés obert, contenia a la fi d’any més de 204 mil articles; i la Memòria Digital de Catalunya (MDC), 147 col·leccions de 34 institucions i 1,6 milions d’imatges i documents.

Des de fa anys, el CSUC desenvolupa repositoris amb funcionalitats a mida per a altres institucions. Destaca la feina realitzada per al MACBA, amb l’obertura al públic el 2107 d’un repositori que preserva, gestiona i difon el fons digital d’aquest museu. També per a la Filmoteca de Catalunya s’ha treballat en la preservació de continguts audiovisuals del Centre de Conservació i Restauració.
S’ha posat en marxa una nova infraestructura d’emmagatzematge que permet oferir serveis d’emmagatzematge al núvol orientats a objecte, coneguts com a S3, així com també el servei HDFS (Hadoop Distributed File System), molt utilitzat en entorns de Big Data basats en plata­formes Hadoop.

També s’ha consolidat l’arquitectura de núvol híbrid. El Consorci, en qualitat de proveïdor de serveis al núvol amb la plataforma OpenNebula i com a usuari d’IaaS externs i serveis de PaaS, s’ha convertit en un exemple d’arquitectura multicloud real que s’utilitza per a proveir serveis a les universitats i centres de recerca catalans.
I per facilitar que estudiants, professors i investigadors puguin accedir a diversos serveis, de diferents proveïdors, amb una única identitat digital, s’ha posat en operació una federació d’identitats (UNIFICAT).

En l’àmbit de l’administració electrònica, ha entrat en funcionament un pilot de la plataforma del Gestor Documental Consorciat, que permet a les universitats disposar d’un dels compo­nents essencials del sistema de gestió documental i arxiu.

Pel que fa a e-Vot, s’ha duplicat el nombre d’eleccions realitzades, passant de 52 a 101. A més, s’han dut a terme les primeres eleccions a rector totalment electròniques a la UPF i a la UdG.

Pel que fa als projectes europeus, s’ha iniciat la participació a StratApp, liderat per la URV, i amb el qual es pretén millorar la comprensió lectora en anglès dels estudiants universitaris a través d’una aplicació per a mòbils i web basada en el joc.

Han finalitzat satisfactòriament GENIUS (Gaia European Network for Improved Data User Services), que s’ha centrat en incrementar l’impacte de la missió GAIA, i CloudFlow, que ha permès a les PIMES tenir accés a serveis al núvol i de supercomputació de forma fàcil.
Al projecte europeu Empowering Communities with a Heritage OpenEcosystem (Echoes), s’ha presentat la primera versió de la plataforma que ha de facilitar l’accés al patrimoni cultural de diferents nacions.

En l’àmbit de les compres conjuntes cal destacar els bons resultats obtinguts en la compra d’energia, on una trentena d’institucions han estalviat 3,1 M€ en la compra d’electricitat i 1,2 M€ en la de gas natural.

S’ha licitat l’acord marc per a l’homologació d’empreses que subministrin gasos de laboratori en ampolles, en dewars, líquids i sòlids en tancs a partir d’uns preus màxims que quedaran establerts en l’acord marc, incloent també el manteniment de les instal·lacions.

També s’ha iniciat el servei d’equipament audiovisual, que posa a disposició de les institu­cions participants un catàleg d’equips d’aula i dels seus serveis associats, d’enregistrament i de gravació.

A més, s’ha començat a treballar en la contractació de la gestió de viatges i despeses per auto­matitzar-les i gestionar-les de forma eficient, en la licitació de la contractació d’una plataforma per a la gestió dels expedients de contractació electrònica, en l’adquisició i manteniment de llicències de programari, i en un servei de videoconferència i de gestió de continguts audiovisuals, entre d’altres.

Pel que fa a la gestió de serveis comuns, s’ha continuat donant suport a la gestió econòmica i administrativa del Pla Serra Húnter, el Pla de Doctorats Industrials i els programes Data-Valor i d’Internacionalització.

Per formar i informar sobre els serveis, al llarg de l’any s’han organitzat 17 jornades, cursos i seminaris, així com 28 conferències. A través del web corporatiu, el blog i tres butlletins temàtics, amb 1.482 subscriptors, s’ha apropat l’actualitat del Consorci als usuaris. Les xarxes socials, especialment Twitter i LinkedIn, amb 1.277 i 1.323 seguidors respectivament, han estat un bon canal també per difondre l’activitat del CSUC.

Pots descarregar-te la versió completa en PDF per conèixer amb més detalls les activitats més destacades de 2017.

Comparteix