El Govern crea el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT)

El Govern crea el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT)

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la creació del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). Es tracta d’un òrgan consultiu que té les funcions de promoure les bones pràctiques científiques; la formació específica en aquest àmbit; mesures per millorar la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya; i finalment, assessorar a universitats i centres d’investigació dels conflictes d’integritat de la recerca que afecten l’àmbit de les bones pràctiques.

El CIR-CAT estarà format per onze membres escollits d’entre persones amb autoritat científica reconeguda per un període de tres anys prorrogable, i actuaran amb plena independència de les institucions i entitats que els han nomenat. Aquests membres seran escollits amb la intenció que hi estiguin representats tots els àmbits del coneixement.

Codi de Conducta dels centres CERCA

A Catalunya, alguns centres de recerca ja disposen de codis de bones pràctiques científiques, propis o internacionals, que es configuren com a instruments voluntaris d’autoregulació i incorporen els seus propis sistemes de resolució de conflictes d’integritat de la recerca. En aquest context, es destaca la Institució CERCA que ha aprovat el nou Codi de Conducta dels centres CERCA. Aquest document impulsa aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

A escala europea, també destaquen diferents iniciatives en aquest àmbit. The European Code of Conduct for Research Integrity, elaborat per la European Science Foundation (ESF) i ALLEA (All European Academies), proporciona directrius sobre la conducta apropiada i els principis pràctics que han de regir la recerca. També cal tenir en compte l’European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) que és una xarxa on els seus membres discuteixen i comparteixen experiències i possibles solucions relacionades amb la integritat de la recerca.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya així com la notícia de la la Institució CERCA.

Font: Observatori de la Recerca (OR-IEC).

Comparteix