La CRUE fa una declaració a favor de la ciència oberta

La CRUE fa una declaració a favor de la ciència oberta

El 20 de febrer, l’assemblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat una declaració a favor de la ciència oberta.

La declaració defineix la ciència oberta (Open Science, OS) com a “una nova forma d’aproximació col·laborativa, transparent i accessible a la recerca, que implica un canvi estructural en la manera de concebre tant la recerca com la difusió dels seus resultats”.

L’acord de la CRUE conté 10 accions per impulsar l’OS. Aquestes són:

  1. Fer un diagnòstic de la situació de l’accés obert a Espanya i un seguiment constant de la seva evolució, de manera que la informació de què es disposi estigui sempre actualitzada.
  2. Recopilar i fer pública la despesa de les universitats per accedir als recursos d’informació electrònics, així com per publicar els resultats. Analitzar, a més, el sobrecost o l’estalvi que representaria per a les universitats passar del sistema actual d’accés mitjançant pagament al sistema d’accés obert immediat.
  3. Incloure l’accés obert immediat en qualsevol negociació amb els editors de publicacions científiques, promovent al mateix temps el pagament d’un preu equitatiu que, en cap cas, ha d’implicar una despesa superior a l’actual, la qual permeti fer sostenible el sistema de comunicació científica.
  4. Impulsar un canvi cultural en els agents del sistema d’R+D mitjançant la sensibilització i la formació en OS, i la promoció de comportaments ètics en la recerca.
  5. Explorar formes d’incentivar la implantació de l’OS amb models d’avaluació i reconeixement diferents dels actuals per als investigadors, unitats i projectes. Per això es proposa la creació d’un grup especialitzat, integrat per representants de la CRUE i dels agents que formen part del sistema estatal d’avaluació, que desenvolupi i promogui la implantació d’indicadors més comprensius; no només quantitatius i basats en índexs d’impacte de les publicacions, sinó també qualitatius, en els quals es puguin incorporar múltiples criteris, més enllà dels purament bibliomètrics, i s’analitzin els potencials impactes de la seva utilització.
  6. Implantar dins de les universitats sistemes d’incentius i reconeixement coherents amb els objectius de l’OS que comportin la modificació dels actuals criteris utilitzats en les avaluacions d’investigadors, unitats i projectes.
  7. Impulsar una col·laboració conjunta amb les entitats nacionals competents per al desplegament d’una infraestructura nacional, compartida per universitats i centres de recerca, i federada per l’European Open Science Cloud (EOSC), per a l’emmagatzematge, gestió i publicació de dades científiques d’àrees temàtiques no cobertes per infraestructures europees ja integrades en l’EOSC.
  8. Realitzar l’adhesió als principis de l'”EOSC Declaration“, d’octubre de 2017, demostrant d’aquesta manera el suport de la CRUE a la iniciativa i als principis de l’OS que hi són subjacents, i impulsar la participació activa en el seu fòrum de stakeholders.
  9. Consolidar en el si de la CRUE un grup de treball de caràcter intersectorial sobre OS, coordinat amb qualsevol administració i iniciativa estatal, per analitzar i fer el seguiment de la seva implementació a les universitats espanyoles.
  10. Fer efectiva la presència de la CRUE als fòrums nacionals i internacionals on s’estan avaluant les diferents alternatives per dur a terme la implantació de l’Open Science.

Podeu consultar la declaració completa en aquest enllaç.

Comparteix