Disponibles les noves tarifes per al 2020

Disponibles les noves tarifes per al 2020

Ja estan disponibles al web corporatiu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva del 14 de novembre de 2019.

Com el 2019, es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d’assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l’altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es facturaran amb IVA.

Els principals canvis que s’han produït són:

  • S’ha donat de baixa el servei del Gestor de la Propietat Intel·lectual Inteum (GPI) i el servei industrial de disseny de fàrmacs;
  • S’ha creat tres noves tarifes per a: la connexió directa a un node de presència de l’Anella Científica a 100 Gbps, la gestió avançada de les revistes a RACO, i la gestió del sistema compartit del CCUC.
  • S’han incrementat en un 2,625% les associades a assistència tècnica i operació, excepte la quota d’adhesió a l’Anella Científica.
  • S’han mantingut congelades la major part de les associades a hostatge i manteniment i les de connexió a l’Anella Científica d’acord amb els costos dels proveïdors, excepte la d’UNIApps que s’incrementa en 1.039,50 € per la baixa d’un dels partícips.
  • S’ha ampliat el nombre de blocs computacionals d’unitats computacionals i s’ha reduït el descompte del 100% al 80% dels blocs computacionals a partir de l’1,5 milions d’unitats computacionals.
  • S’han redistribuït les tarifes d’e-Administració d’acord amb l’ús previst de cadascun dels seus serveis i els costos associats.

Trobareu el llistat complet de tarifes i la política de facturació al document “Tarifes per a l’exercici 2020“.

Comparteix