El nou acord marc d'equipament audiovisual es posa en marxa

El nou acord marc d’equipament audiovisual es posa en marxa

S’ha formalitzat el segon acord marc d’homologació de proveïdors per al subministrament d’equips audiovisuals.

La novetat que inclou aquest nou acord marc és que els proveïdors han presentat una relació de catàlegs públics de productes amb uns descomptes mínims, a més d’una relació d’equips bàsics amb uns preus màxims.

El nou acord marc ha estat organitzat en tres lots, amb una durada de dos anys, prorrogable per dos períodes d’un any. S’han homologat als següents proveïdors per als diferents lots que el conformen:

 • Lot 1 de subministrament d’equips i serveis d’aules (que inclou videoprojectors, pantalles, monitors i equips de megafonia i àudio-fonia): Comercial de Entécnica, Ricoh, Audiovisuales Data, NRD Multimedia, Teknoservice i Tower TBA.
 • Lot 2 de subministrament d’equipament divers d’enregistrament i gravació: Ricoh i NRD Multimedia.
 • Lot 3 de subministrament d’equipament divers d’àudio: Ricoh, Audiovisuales Data, NRD Multimedia i Tower TBA.

El procés d’homologació determina uns descomptes mínims sobre els catàlegs aportats en l’oferta de cada proveïdor, així com uns preus màxims pels serveis demanats. També s’han fixat uns preus màxims per a unes tipologies concretes d’equips. Aquests preus i descomptes podran ser millorats però no empitjorats en cap dels contractes basats posteriors establerts per les entitats.

Aquest acord marc substitueix el primer, finalitzat el passat mes d’abril, i està obert a la participació les Universitats de l’Estat, Centres de recerca que formin part de la institució I-CERCA, parcs científics, centres universitaris de l’Estat, centres universitaris d’ensenyament superior de l’Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP) i centres dependents dels consorciats del CSUC, i els centres adherits a l’Anella Científica. Si esteu interessats a adquirir l’equipament mitjançant aquest acord marc o voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb InfoTIC@csuc.cat.

La contractació de l’equipament audiovisual i dels serveis associats el duran a terme directament les mateixes universitats i centres mitjançant la licitació dels corresponents contractes derivats.

Un model integrat

La finalitat de l’acord marc d’equipament audiovisual facilitar l’adquisició d’equipament audiovisual (videoprojectors, pantalles, monitors, altaveus, amplificadors, micròfons, etc.) que requereixen les universitats i institucions participants, així com la seva estandardització i la homogeneïtzació dels serveis associats de subministrament, instal·lació, connexió i configuració de xarxa amb comprovació d’operativitat, retirada d’equips, garantia, manteniment preventiu i correctiu fora de garantia, formació i accions de suport puntual; tot amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi significatiu.

D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar les prestacions dels equips audiovisuals, alhora que es manté i millora la qualitat d’aquests equips i dels serveis associats, amb dues modalitats de subministrament d’aquests equips: la compra i el rènting.

Institucions participants

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Universitat de Lleida (UdL)
 • Universitat de Girona (UdG)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
 • Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)
 • Fundació UAB (FUAB)

Les entitats inicialment adherides a la licitació participen en la totalitat dels lots, excepte la URV i la UOC que només participen dels Lots 1 i 3.

Comparteix