Activitats i comptes del 2019

Activitats i comptes del 2019

El 2019 ha acabat per al CSUC amb una fita rellevant, l’aprovació dels nous Estatuts. Amb aquesta modificació, feta per adequar-los, entre altres, al règim jurídic dels consorcis, el CSUC passa a estar adscrit a l’Administració de la Generalitat i adequa els seus òrgans col·legiats de govern per continuar essent mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats que en depenen. També es crea una central de contractació per afavorir i agilitzar la tramitació de les compres agregades.

En serveis TIC, s’ha treballat en la cinquena renovació tecnològica de l’Anella Científica, la seva sisena etapa, que ha comportat millores tant en capacitat com en redundància per a les institucions connectades, gràcies a la posada en marxa del nou troncal òptic i a l’adequació dels equips troncals amb interfícies de 100 Gbps entre nodes, entre altres millores.

En seguretat, juntament amb les universitats catalanes i el CESICAT, s’ha organitzat la 1a Jornada de gestió de cibercrisi, que ha permès reforçar encara més les capacitats d’identificació i abordatge d’incidències cibernètiques en la comunitat universitària i de recerca de Catalunya. Aquest exercici ha tingut visibilitat tant estatal com internacional, ja que ha estat presentat a les Jornadas Técnicas de RedIRIS, a Sevilla, i a la Terena Networking Conference, celebrada a Tallinn (Estònia). A més,  a la fi d’any s’ha col·laborat amb RedIRIS en l’organització del mateix exercici per al conjunt d’institucions usuàries de la xarxa estatal coincidint amb els grups de treball de RedIRIS organitzats a Salamanca.

El Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) ha celebrat el seu 20è aniversari amb una imatge renovada, un nou web i un vídeo divulgatiu. El 2019, a més, s’hi han afegit nous membres: Altercom21, everyWAN i Vola Els de l’internet. A més, s’ha posat en marxa un nou servei de Blackhole que permet, en cas d’atac de denegació de servei distribuït (DDoS), enviar el tràfic de les adreces atacades a un forat negre, cosa que ajuda a descongestionar les línies i treballar amb normalitat a la resta de la xarxa.

El 2019 ha estat el primer any complet de funcionament del nou maquinari de supercomputació: dos sistemes Bull posats en marxa a mitjan 2018. El nombre d’hores executades pels 47 projectes usuaris de 21 institucions s’ha triplicat. A més, s’ha realitzat un curs adreçat als usuaris perquè millorin en l’ús tant de la infraestructura com del programari.

En compres conjuntes d’energia, el CSUC ha estalviat 1,15 M€ en la contractació de l’electricitat per al 2021 per a les 43 entitats participants, entre universitats públiques, parcs de recerca, centres de salut i altres institucions. A més, per primera vegada tota l’energia elèctrica de les universitats i l’Institut Català de la Salut serà proporcionada per empreses que comercialitzen només 100% energia renovable.

Al llarg de l’any s’han realitzat diversos acords marc: d’homologació de proveïdors per al subministrament de material de laboratori, productes químics i reactius, instrumentació general i auxiliar de laboratori, equips i material de seguretat i protecció; d’homologació de proveïdors de llicències de programari i serveis associats; de subministrament d’un servei automatitzat de gestió de despeses a reemborsar per a les institucions participants; d’una plataforma de gestió d’esdeveniments en la modalitat Software as a Service (SaaS) i el seu manteniment i suport tècnic; de subministrament d’equips informàtics d’usuari amb sistema operatiu Mac OS i iOS (Apple, Mac, iPad, iPhone) i la provisió dels serveis associats, i del subministrament de llibres impresos. També s’ha adjudicat la compra conjunta del programari MATLAB.

En administració electrònica s’ha posat en marxa el Gestor d’Òrgans Col·legiats, que permet convocar i gestionar les reunions dels òrgans col·legiats de les universitats i ha començat a funcionar la plataforma de contractació electrònica a la UPF, que permet la gestió integral i completa dels expedients electrònics de contractació indicant els passos, tasques i documents necessaris en cada fase de l’expedient amb compliment de la Llei de contractes del sector públic.

A principis del 2019 ha començat el projecte europeu UNICORE, un projecte per crear un codi base comú i un kit d’eines per a la implementació d’aplicacions per a entorns d’execució segurs i fiables. Amb una durada de 36 mesos (acabarà el desembre de 2021), està finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. I, a mitjan any, s’ha tancat el projecte europeu StratApp, en el qual s’ha creat The Art of Reading, una aplicació mòbil per a millorar el nivell d’anglès dels estudiants universitaris.

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) ha comptat amb cinc noves incorporacions de centres de recerca. A la fi de l’any, juntament amb 12 universitats, 13 centres de recerca participaven al Portal. A més de treballar per incorporar noves institucions usuàries, també s’han dedicat esforços a millorar diversos repositoris.

S’ha posat en producció una nova versió, la 3, del programari Open Journal Systems (OJS) que utilitza el repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). Les principals millores d’aquest canvi de versió són sobretot en la gestió avançada de les revistes (RACO professional) i quant a disseny i configuració també porta canvis positius per a totes les revistes (possibilitat d’assignar ORCID per als autors i núvols de paraules clau dels articles, entre d’altres).

També s’ha col·laborat amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona per obrir al públic el seu repositori i s’ha desenvolupat un nou repositori per al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura de la Generalitat, anomenat DRAC, que es troba en producció internament al Departament.

S’ha signat el primer conveni de l’Estat espanyol amb la Biblioteca de Catalunya de preservació digital distribuïda al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). I, des d’aquest any, TDX permet també enllaçar les tesis amb les seves dades de recerca.

S’ha publicat l’informe FAIR x FAIR. Requeriments factibles, assolibles i implementables per a un repositori de dades de recerca, un encàrrec dels vicerectors de Recerca al CSUC, en el qual es constata la importància de fer públiques les dades de recerca i de desenvolupar bones pràctiques per a la seva curació.

En l’àmbit de biblioteques, s’ha aprovat fer només una de les dues pròrrogues anuals possibles en el sistema de gestió bibliotecària, de manera que el 2020 es publicarà la licitació d’un nou sistema.

S’ha treballat per ampliar el GEPA amb un segon edifici per a magatzem de material d’arxiu i per implantar-hi una instal·lació fotovoltaica que es pugui replicar en altres edificis del sistema universitari i de recerca català.

Per formar i informar sobre els serveis, al llarg de l’any s’han organitzat 31 jornades, cursos i seminaris, així com 36 conferències. A través del web corporatiu, el blog i tres butlletins temàtics, amb 1.276 subscriptors, s’ha apropat l’actualitat del Consorci als usuaris. Les xarxes socials, especialment Twitter i LinkedIn, amb 1.709 i 1.831 seguidors respectivament, han estat un bon canal també per difondre l’activitat del CSUC.

Al document Memòria d’activitats del 2019 trobareu una explicació més detallada per a cadascuna d’aquestes actuacions, mentre que als Comptes anuals de 2019 veureu els ingressos i les despeses que les han fet possible.

Comparteix