Estratègia de gestió de dades de la Institució CERCA

Estratègia de gestió de dades de la Institució CERCA

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020) la Comissió Europea va iniciar un pilot sobre dades de recerca anomenat ORD Pilot, que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes. Continuant amb aquesta estratègia, en el proper programa marc Horizon Europe serà obligatori publicar les dades de forma oberta i fer un pla de gestió de dades.

El maig de 2018, el Patronat de la Institució CERCA (I-CERCA) va aprovar encarregar al director la implementació d’una iniciativa d’Open Data per als centres CERCA per facilitar i racionalitzar les infraestructures de dades, treballar amb els criteris europeus FAIR i disposar d’un Pla de Gestió de Dades adequat a cada institució i projecte. El novembre del mateix any es va aprovar el “Codi de Conducta dels Centres CERCA” que en el seu punt 2 estableix “Open Access to Research Data” és a dir, que cada Centre ha de tenir una estratègia d’Open Science i adaptar-se als principis europeus FAIR, aplicar plans de gestió de dades quan escaigui i tenir cura i emmagatzemar les dades de recerca durant un període recomanat de 10 anys.

A finals de 2019 i principis de 2020, les reunions preparatòries del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) han dedicat una part de la discussió a escriure el document “Implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta. Objectius i mesures”. En conseqüència, amb data 3 de juny de 2020, el Patronat de la I-CERCA aprova el Pla d’Acció per portar a terme l’Estratègia de gestió de dades. Aquest Pla neix amb la vocació de coordinació amb altres agents del sistema, com ara les universitats, el CSUC i el BSC, entre d’altres, així com amb altres iniciatives transversals que puguin tenir lloc a Catalunya com ara el PN@SC, un cop sigui aprovat i vigent.

Comparteix