L’Institut de Formació Contínua (IL3-UB) s'incorpora a l'acord marc d'equipament audiovisual

L’Institut de Formació Contínua (IL3-UB) s’incorpora a l’acord marc d’equipament audiovisual

El 15 de desembre, l’Institut de Formació Contínua – IL3, Universitat de Barcelona (IL3-UB) s’ha adherit a l’acord marc d’equipament audiovisual.

Aquest acord marc, en funcionament des del 2017 i reeditat en 2019, posa en marxa un nou model integrat que permet a les entitats participants proveir-se a preus màxims fixats d’equips d’aules, d’enregistrament, de gravació i d’àudio. S’ofereixen dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting. Les empreses homologades presten també serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.

En la licitació de 2019, en funcionament des de maig de 2020, s’inclou com a novetat que, a més d’una relació d’equips considerats com a bàsics amb uns preus màxims, els proveïdors homologats han presentat una relació de catàlegs públics de productes amb uns descomptes mínims.

Entre els beneficis de l’acord marc es troba l’estandardització de l’equipament audiovisual que requereixen les universitats i institucions participants; l’homogeneïtzació dels serveis associats de subministrament, instal·lació, connexió i configuració de xarxa amb comprovació d’operativitat, retirada d’equips, garantia, manteniment preventiu i correctiu fora de garantia, formació i accions de suport puntual.

Pel que fa a l’estalvi, aquest esdevé molt significatiu, gràcies als preus màxims fixats per l’acord marc i els descomptes mínims ja esmentats per als catàlegs públics. A més, l’acord marc també garanteix estabilitat i actualització tecnològica de l’equipament ofert al llarg del contracte i facilitat en el procés d’adquisició d’equipament i serveis.

Amb l’IL3-UB ja són 15 les institucions que hi participen (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, UVic-UCC, ESCI, FUAB, URJC, UAH) juntament amb el propi CSUC, qui coordina i gestiona l’acord marc.

Comparteix