La UPC participa a la compra conjunta de llicències de Matlab

La UPC participa a la compra conjunta de llicències de Matlab

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’ha afegit a la compra conjunta de les llicències “MATLAB Total Academic Headcount Full Suite” i “MATLAB Academic Online Training Suite” del programari MATLAB, gestionada pel CSUC, i on també participen vuit universitats més.

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, “laboratori de matrius”) és un sistema de computació numèrica que ofereix un entorn de desenvolupament integrat amb un llenguatge de programació propi (llenguatge M) i disponible per als principals sistemes operatius. MATLAB té com a prestacions bàsiques la manipulació de matrius, la representació de dades i funcions, la implementació d’algoritmes, la creació d’interfícies d’usuari (GUI) i la comunicació amb programes en altres llenguatges i amb altres dispositius maquinari. És molt usat en l’entorn universitari i de recerca i en els darrers anys ha augmentat el nombre de prestacions, com ara la possibilitat de programar directament processadors digitals de senyal o crear codi VHDL.

Aquesta compra conjunta inclou les llicències de dret d’ús de totes les aplicacions de les famílies MATLAB, Simulink i Polyspace de MathWorksen la modalitat “Total Academic Headcount Full Suite”, incloent la seva actualització durant la vigència del contracte amb el proveïdor MathWorks, i també l’accés a la formació MATLAB Academy Online Training Suite”.

Amb la UPC, ja són nou les universitats (UB, UAB, UPF, UdL, UdG, URV, UOC i UVic-UCC) que intervenen en aquesta compra consorciada.

Comparteix