Superada amb èxit la primera revisió del projecte Numexas

Superada amb èxit la primera revisió del projecte Numexas

Aquest mes d’octubre s’ha portat a terme l’avaluació, per part de la Comissió Europea, del projecte Numexas. La reunió, celebrada a Barcelona, l’ha presidit el representant de la Comissió Europea, acompanyat de tres experts en els temes tractats al projecte. En aquesta primera revisió s’ha avaluat la feina duta a terme durant el primer any de projecte i s’han revisat els objectius a assolir els propers mesos.

El CSUC està involucrat en tres dels 12 paquets de treball (Work Packages, WP), dels que n’han presentat resultats en aquesta primera revisió. El primer (WP1), desenvolupat durant les primeres sis setmanes de projecte, estava orientat a obtenir un mapa detallat dels ingredients necessaris per assolir el repte de l’exascale, com ara els algoritmes, codis i llibreries matemàtiques. Per fer-ho, el WP constava de dues tasques. La primera d’elles, liderada pel CSUC, estudiava el disseny dels tests d’escalabilitat amb l’objectiu de determinar l’eficàcia de cada arquitectura per després mesurar el comportament escalable de cadascun dels algoritmes desenvolupats pels socis de Numexas. La segona tasca feia una anàlisi exhaustiva dels codis existents.

NumexasPel que fa al segon WP (WP2), el CSUC ha liderat una de les tasques, també finalitzada. L’objectiu era proveir accés a les arquitectures de supercomputació actualment disponibles als centres participants. A més, d’acord amb els recursos disponibles, s’ha proporcionat programari d’última generació com ara models recents de programació (PGAS o OpenACC), compiladors especialitzats i depuradors (debuggers), o llibreries matemàtiques optimitzades a tots els socis encarregats del desenvolupament dels nous codis exascale.

Lligat al WP2, el CSUC dirigeix també el WP8, així com també dues de les tres tasques que el componen. Aquest WP8 que s’acaba de posar en marxa i té previst finalitzar a principis de 2016, té l’objectiu d’avaluar de forma contínua els benchmarks obtinguts segons el rendiment i l’escalat a les diferents arquitectures de supercomputació. D’aquesta manera, s’aconseguirà sintonitzar i optimitzar els comportaments dels paquets de programari resultants.

Què és Numexas?

Numexas (Numerical Methods and Tools for Key Exascale Computing Challenges in Engineering and Applied Sciences) és un projecte europeu de tres anys de durada. Posat en marxa l’octubre de 2013, té l’objectiu de desenvolupar, implementar i validar una nova generació de mètodes numèrics que es puguin implementar en les noves arquitectures de càlcul a l’exascala (exascale) perquè els problemes més complicats en enginyeria i les ciències aplicades es puguin resoldre de forma rutinària. Aquest salt en la supercomputació no es pot aconseguir només amb l’ampliació de codis existents, sinó que requereix el desenvolupament de nous paradigmes de mètodes numèrics específics per explotar al màxim les capacitats intrínseques d’aquestes infraestructures de computació que contenen milions de nuclis.

El principal resultat de Numexas serà un nou conjunt de mètodes numèrics i codis que permetran a la indústria, el govern i el món acadèmic resoldre problemes en l’enginyeria i les ciències aplicades amb l’eficiència i la facilitat d’ús dels codis actuals d’última generació.

A més del CSUC, els altres participants de Numexas són el CIMNE, que lidera el projecte, l’empresa Quantech Arz i les universitats Leibniz Universität Hannover i la National Technical University of Athens.

Comparteix