El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, el 2016

El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, el 2016

El 3 d’octubre de 2016 es va obrir al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), un projecte coordinat pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes, que té per objectiu visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, facilitant així l’accés obert a la producció científica. A llarg termini, l’objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d’avaluació.

En aquesta primera fase, el PRC recull la informació dels diferents sistemes de gestió de la recerca (CRIS, Current Research Information Systems) de les universitats, que de forma conjunta han establert acords de disposició de dades per capturar la informació a través de formats estàndards (CERIF), usant identificadors comuns que evitin ambigüitats (com ara l’ORCID per als investigadors) i afavorint l’accés obert a la producció científica i l’ús dels repositoris institucionals.

El PRC va acabar el 2016 aplegant la informació d’11 universitats, 384 departaments i instituts, 28.879 projectes de recerca, 1.442 grups de recerca, 8.826 investigadors, 23.653 tesis i 421.564 publicacions.

Com a principals actuacions tècniques del 2016 destaca: la inclusió en les tesis de 8.000 enllaços al text complet de TDX; la homogeneïtzació de tots els departaments, instituts, centres, estudis, etc.; la unificació dels codis del grups SGR per poder fer la deduplicació entre universitats; la integració de les noticies del Blog de l’Observatori de la Recerca de l’IEC en l’espai de notícies de la pàgina principal; la publicació de la versió 2.4 de les “Guidelines for CERIF-XML”, i la revisió de DOI incorrectes i de projectes de recerca amb el mateix codi oficial.

Comparteix